The Talking Dog

April 27, 2008, Doubting Thomas

What Thomas Nephew said.