The Talking Dog

November 16, 2009, Happy birthday...

To Mrs. TD.